^Вверх
  
  
  
Get Adobe Flash player

«Інтерактивні методи навчання педагогів»

«Інтерактивні методи навчання педагогів»

Технологічна майстерність педагога, його професійний рівень є основними чинниками в реалізації тих вимог, які висуває суспільство до освіти. Тому не дивно, що в системі методичної роботи сучасних дошкільних навчальних закладів самореалізації особистості педагогів відведено провідну роль. А основним напрямом організації методичної роботи є використання інтерактивних форм роботи як засобу активізації творчого потенціалу та росту педагогічної майстерності кожного педагога. А тому вихователь-методист дошкільного закладу має досконало володіти ними.
Інтерактивні методи навчання – це система методів, що забезпечують активність і розмаїтість розумової і практичної діяльності тих, кого навчають у процесі освоєння знань, підвищення своєї професійної компетентності.
За допомогою інтерактивних методів навчання можна розвинути у педагогів здатність працювати у команді, здійснювати спільну проектну і дослідницьку діяльність, відстоювати свої позиції, обґрунтовувати власну думку, приймати відповідальність за себе і команду.
Істотні переваги інтерактивного навчання.
Найістотнішою особливістю інтерактивного навчання є та, що навчальний процес відбувається за умови постійної активної взаємодії усіх його учасників. Як свідчить досвід роботи, інтерактивне навчання є найефективнішим. Воно базується на принципах:
? Безпосередньої участі кожного учасника в навчанні – організатор навчального процесу створю умови, за яких кожен учасник стає активним шукачем шляхів і засобів розв'язання тієї чи іншої проблеми;
? Взаємного інформаційного та духовного збагачення – навчальний процес організовано так, щоб його учасники мали змогу обмінятися своїм життєвим досвідом, одержаною інформацією;
? Особистісно орієнтовного навчання – організатор враховує індивідуальні потреби, інтереси та бажання кожного учасника навчального процесу.

Класифікація інтерактивних методів.
Інтерактивні методи поділяються на:
-організаційно-спрямувальні,
-змістово-смислові.

Основне призначення організаційних інтерактивних методів полягає в тому, щоб забезпечити початок та кінець заняття, здійснити послідовний перехід від однієї частини заняття до іншої, включити учасників процесу у виконанні певних завдань, створити комфортні умови діяльності для учасників навчання та постійно підтримувати їхню активність.
Призначення змістово-смислових інтерактивних методів у тому, щоб безпосередньо сприяти розв'язанню тих цілей і завдань, які було поставлено перед заняттям.

Особливості інтерактивних методів навчання:

• Групова форма організації роботи учасників навчального процесу;
• Використання діяльнісного підходу до навчання;
• Практичне спрямування діяльності учасників навчального процесу;
• Ігровий і творчий характер навчання;
• Використання у роботі різних комунікацій, діалогу і полілогу;
• Використання знань і досвіду тих, хто навчається;
• Залучення у процесі навчання всіх органів чуття;
• Рефлексія процесу навчання його учасниками.

Результативність використання інтерактивних методів у методичній роботі.
Систематичне використання інтерактивних методів та форм методичної роботи сприяє професійному зростанню педагогів, зокрема:
• Розвитку їх творчого потенціалу;
• Удосконаленню комунікативної компетентності;
• Систематизації і конкретизації професійних знань;
• Практичному відпрацюванню певних умінь та навичок педагогів;
• Активному використанню інтерактивних методів у роботі з дітьми.

Інтерактивні методи навчання.
Тренінг – це навчання , у якому основну увагу приділяють практичному відпрацюванню досліджуваного матеріалу. У тренінгах, зазвичай, широко використовують різні методи і техніки інтерактивного навчання:
-групові дискусії;
-аналізування конкретних ситуацій;
-ділові рольові й імітаційні ігри.
Мета дискусії – оволодіння учасниками методами ведення обговорення, пошуку й формулювання аргументів, їх аналізу.

Круглий стіл – це колективне обговорення заданої теми рівноправними учасниками. Найчастіше використовують такі види круглих столів:
• Навчальні – проводять для вивчення нового або відтворення забутого матеріалу;
• Проблемні – служать для презентації та обговорення проблемних питань, або ситуаційних завдань;
• Орієнтаційні – організовують для обговорення нових публікацій з відповідної тематики, дискусії про застосування теоретичних знань на практиці;
• Системні – це комплекс заходів, під час яких обговорюють питання в певній послідовності з метою глибшого вивчення проблеми або приведення знань у систему.
Ігрове навчання – це форма навчального процесу в умовних ситуаціях, спрямована на відтворення і засвоєння суспільного досвіду в усіх його проявах: знаннях, навичках, уміннях, емоційно-оцінній діяльності.
Ділові ігри спрямовані на зняття певних практичних проблем, формування навичок виконання конкретних прийомів діяльності.
Види ділових ігор:
Операційні ігри – допомагають відпрацьовувати виконання конкретних специфічних операцій, у них моделюються конкретні ситуації освітнього процесу.
Імітаційні ігри – спрямовані на моделювання конкретних подій, що відбулися у реальності. Ці ігри допомагають знайти ефективніший спосіб розв'язання конфліктів, проблем, які виникають час від часу у їхній педагогічній діяльності.
Рольові ігри –дають змогу відпрацювати тактику поводження, дії конкретної особи в уявлюваній ситуації. Для проведення цих ігор розробляють модель – п'єсу ситуації. Між педагогами розподіляються ролі.
Конкурсні, або навчально-ділові ігри – призначені для перевірки теоретичних знань педагогів з даної теми, відпрацювання навичок їх практичного застосування.

Структура інтерактивного навчального циклу.
При використанні інтерактивного методу навчання слід дотримуватись єдиної структури навчального циклу, що містить кілька етапів:
• Мотиваційно-орієнтовний – знайомство з темою, обраною на основі попередньої діагностики. Аналізу їхніх освітніх потреб. Завдань розвитку дошкільного закладу. Він повідомляє в якій формі буде проводитися робота і пропонує своє бачення її завдань.
• Пошуковий – за результатами аналізу інформації, отриманої від учасників заходу, внесених ними пропозицій. Вихователь-методист конкретизує мету і завдання майбутньої роботи. Складає план.
• Основний етап – реалізація базового методу інтерактивного навчання . обраного вихователем – методистом відповідно до змісту обраної теми. Це можуть бути: тренінг, семінар, презентація, диспут. Педагогічний ринг, ділова гра, «мозковий штурм», КВК, розв'язання ситуаційних і педагогічних завдань, проект.
• Рефлексійно-оцінний етап – оцінювання ефективності проведеної роботи, відповідності її результатів визначеним цілям, виявлення професійних надбань. Аналізуючи проведену роботу, учасники обговорюють своє ставлення до її змістовного аспекту, використаних методик, обраних тактик взаємодій.

Приклади інтерактивних методів:
? Асоціативна квітка – визначення особистого бачення певного поняття (терміна, явища) на основі асоціативних чи змістових зв'язків.
? Броунівський рух – встановлення взаємовідповідності між освітніми лініями розвитку та сферами життєдіяльності.
? Карусель – актуалізація знань педагогів, обговорення проблемних питань.
? Формування робочих груп.
? Обговорення інформації в робочих групах.
? Мікрофон – висловлювання думки на задану тему.
? Загальний проект – групи розв'язують різні завдання, які спрямовані на рішення аспекту однієї проблеми.
? Підбиття підсумків.

Література:
1. Кіндрат І. «Інтерактивні методи в системі підвищення фахової майстерності педагогів// Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2012. - №6. - С.18-39.
2. Пахарь О. «Інтерактивні методи навчання педагогів»// Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2011. - №8. - С.28-38.